At least nghĩa là gì?

AT LEAST có nghĩa là gì?

1.Ngữ nghĩa

At least: ít nhất, ít ra, tối thiểu,…

Ví dụ:            It will cost at least $100. – Nó sẽ có giá ít nhất là 100 đô la.

I’ve met the president – at least, he shook my hand once. – Tôi đã gặp tổng thống – ít nhất, anh ấy bắt                                                                                                                          tay tôi một lần.

2.Phân biệt AT LAST – AT LEAST

After days of anxiety, at last we learnt the climbers were safe. – Sau bao ngày lo lắng, cuối cùng chúng tôi đã biết được những người leo núi đã an toàn(= after a long period of time sau một thời gian dài)

There isn’t much news about the missing climbers, but at least we know they’re safe. – Không có nhiều tin tức về những người leo núi bị mất tích, nhưng ít nhất chúng tôi cũng biết là họ an toàn.(=có nghĩa đó là một điều tốt trong một tình huống xấu)

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *