cấu trúc would rather là gì?

Would rather là loại câu phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh nếu bạn muốn nói sở thích hoặc mong muốn của mình. Bài học hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ 2 cấu trúc would rather thường gặp là cấu trúc would rather than (thích cái gì hơn) và cấu trúc  would rather that (tôi muốn…).

Cấu trúc Would rather than – CÁCH SỬ DỤNG

Loại câu này dùng would rather … (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời:

Cấu trúc would rather than – CÔNG THỨC

Cấu trúc Would rather than – THỜI HIỆN TẠI

Sau would rather là nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to.

CẤU TRÚC: S + would rather + …

Jim would rather go to class tomorrow than today.

Jim would rather not go to class tomorrow.

Cấu trúc Would rather than – THỜI QUÁ KHỨ

Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.

CẤU TRÚC: S + would rather + have + than

Jim would rather have gone to class yesterday than today.

Jim would rather not have gone to the class yesterday.

CẤU TRÚC WOULD RATHER THAT

Cấu trúc would rather that – CÁCH SỬ DỤNG

Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau

Cấu trúc would rather that – CÔNG THỨC

Cấu trúc would rather that – THỜI HIỆN TẠI

Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Xem thêm về câu cầu khiến ở phần sau. Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to.

CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + …

I would rather that you call me tomorrow.

He would rather that I not take this train.

Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định.

Cấu trúc would rather that – CÂU GIẢ ĐỊNH ĐỐI LẬP VỚI THỰC TẾ Ở HIỆN TẠI

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + …

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.

(His girlfriend does not work in the same department)

Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)

Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.

Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.

Jane would rather that it were not winter now.

Cấu trúc would rather that – CÂU GIẢ ĐỊNH TRÁI NGƯỢC VỚI THỰC TẾ Ở QUÁ KHỨ

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + P2.

CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + past perfect …

Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.

(Jill did not go to class yesterday)

Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

CẤU TRÚC WOULD RATHER – BÀI TẬP

 1. Supply the correct verb forms:
 2. We would rather (stay) _________ home tonight
 3. Mr. Jones would rather (stay) _________ home last night
 4. We would rather (drink) _________ coffee than tea
 5. The photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standing
 6. Carmen would rather (cook) _________ for the entire family
 7. She would rather you (not arrive) _________ last night
 8. John would rather you (sleep) _________ than worked last night
 9. George would rather Jane (be) _________ here tomorrow
 10. I would rather my sister (not fail) _________ the driving test yesterday
 11. I would rather that they (invite) _________ her to their party last Sunday

Trên đây là một số kiến thức lý thuyết cũng như bài tập về cấu trúc would rather : would rather than, would rather that. Hi vọng những kiến thức này đã giúp bạn mở mang thêm kiến thức tiếng Anh của mình.

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *