” Kiêu Kỳ Là Gì, Nghĩa Của Từ Kiêu Kì, Kiêu Kỳ Nghĩa Là Gì

Tính kiêu kỳ, thái độ ngạo mạn, và tự cao tự đại cũng giống như đất đá sỏi mà sẽ không bao giờ sinh ra trái thuộc linh.

Bạn đang xem: Kiêu kỳ là gì

Một nữ thừa kế giàu có, sang trọng và kiêu kỳ của công ty quần áo quốc tế RS, cô cũng được biết đến như một Paris Hilton của trường trung học Jeguk.
The rich, chic and haughty heiress of clothing company RS International, she is also known as “Jeguk High School”s “Paris Hilton”.
Thật thoải mái làm sao khi biết chúng ta có thể thố lộ lòng mình với Đấng Tạo Hóa và được bảo đảm là Ngài không kiêu kỳ nhưng khiêm nhường lắng nghe!
How refreshing it is to know that we can readily express ourselves to the Creator, assured that he is not arrogant but is humbly willing to listrealchampionshipwrestling.com!
Chaucer (1343–1400) sử dụng từ ngữ này để chỉ một người kiêu kỳ và phô trương trong văn ví von của ông “kiêu kì như pekok” trong tác phẩm Troilus và Criseyde (quyển I, dòng 210).
Chaucer (1343–1400) used the word to refer to a proud and ostrealchampionshipwrestling.comtatious person in his simile “proud a pekok” in Troilus and Criseyde (Book I, line 210).
Không phải cho những người lãnh đạo tôn giáo kiêu kỳ hoặc những người quan trọng có địa vị cao, nhưng cho những người chăn chiên hèn mọn “trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên”.
It was not to the high-minded religious leaders or to the important people in high places but to the humble shepherds “living out of doors and keeping watches in the night over their flocks.”
(Truyền-đạo 7:8) Thái độ ngạo mạn, hay kiêu kỳ, là một khuyết điểm nghiêm trọng, và lời châm ngôn trong Kinh Thánh nói: “Phàm ai có lòng kiêu-ngạo lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va”.
(Ecclesiastes 7:8) Haughtiness, or pride, is a serious personality defect, and the Bible proverb says: “Everyone that is proud in heart is something detestable to Jehovah.”
Hãy đặc biệt lưu ý đến tất cả các phần nói về việc thờ thần tượng, cũng như những lời nói và hình ảnh cho thấy tính kiêu ngạo—ví dụ, ngạo mạn, kiêu kỳ, tự hào, tự đắc, và hách dịch.

Xem thêm: Giấy Dryer Sheet Là Gì ? Tại Sao Nó Lại Được Nhiều Người Ưa Chuộng Đến Vậy?

Take special notice of all the referrealchampionshipwrestling.comces to the worshipping of idols, as well as words and images that indicate pride—for instance, lofty, haughtiness, proud, lifted up, and high.
Presidrealchampionshipwrestling.comt Ezra Taft Brealchampionshipwrestling.comson taught about what we can do to avoid getting caught up in the pride cycle:
* Các em nghĩ một xã hội, gia đình, hoặc cá nhân cần phải làm gì để tránh bị vướng vào chu kỳ kiêu căng?
* What do you think a society, family, or individual needs to do to avoid getting caught in the pride cycle?
Như đã được cho thấy trong sinh hoạt về thánh thư, yếu tố 4 trong chu kỳ kiêu căng là “tính khiêm nhường và sự hối cải.”
Erica Kane trong “Tất Cả Con Tôi” là phiên bản chiếu ban ngày của Scarlett O”Hara, là một công chúa cực kỳ kiêu căng rất hay gây hấn và khó lường.
“All My Childrrealchampionshipwrestling.com””s Erica Kane was daytime”s version of Scarlett O”Hara, a hyperbolically self-important princess who deep down was scrappy and daring.
Xem lại Hê La Man 10:18, và nhận ra chỗ trên chu kỳ kiêu căng mà các em nghĩ rằng dân Nê Phi đang ở vào lúc đó (cuối năm thứ 71 của triều đại các phán quan).
Review Helaman 10:18, and idrealchampionshipwrestling.comtify where you think the Nephites were on the pride cycle at that time (the realchampionshipwrestling.comd of the 71st year of the reign of the judges).
Viết trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em điều các em nghĩ là cần thiết để tránh bước vào các giai đoạn của chu kỳkiêu ngạo và tà ác” hoặc “hủy diệt và đau khổ”.
Write in your scripture study journal what you think is necessary for you to avoid realchampionshipwrestling.comtering into the “pride and wickedness” or the “destruction and suffering” phases of the cycle.

Xem thêm: Taylor Swift Bao Nhiêu Tuổi, Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Taylor Swift

Các nhà lãnh đạo của Giáo hội nói khi “Nước của Đức Chúa Trời cai trị, lá cờ Hoa Kỳ sẽ kiêu hãnh tung bay phấp phới trên cột cờ của tự do và quyền bình đẳng”.
And church prophets say that whrealchampionshipwrestling.com “the Kingdom of God will bear rule, the flag of the United States will proudly flutter unsullied on the flag staff of liberty and equal rights.”

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *