Neither nor và Either or là gì?

I like either Maths or Literature” or “I like neither Maths nor Literature”.

Nếu bạn đang chưa rõ sự khác nhau về ý nghĩa của hai câu trên cũng như cách sử dụng cấu trúc Either…Or và Neither…Nor thì hãy đọc bài viết dưới đây nhé.

A. Either…Or

Either … or …: hoặc… hoặc…

Either…or sử dụng để chỉ khả năng có thể xảy ra của một trong 2 đối tượng được ngưới nói nhắc đến hoặc là sự lựa chọn giữa 2 sự vật/sự việc (hoặc là cái này hoặc là cái kia). Nói cách khác, Either…or hướng đến chọn 1 cái duy nhất mà không được chọn cả 2.

 • Trong câu, Either…or thường mang nghĩa khẳng định.
 • Cấu trúc của Either…or:

Either Nor N+ V(chia theo N2)

Ex: Either I or Hung will pass the exam next week with high scores.

(Tôi hoặc Hùng sẽ qua bài kiểm tra tuần tới cùng với những điểm số cao).

+ Either…or thường đứng ở vị trí đầu câu.

Ex: Either Quynh or Jin is his best friend.

(Quỳnh hoặc Jin là bạn thân của anh ấy)

+ Either…or thường đứng vị trí giữa câu để nối 2 danh từ hoặc 2 đại từ.

Ex: My mother wants to buy either red bags or blue bags.

(Mẹ của tôi muốn mua hoặc những chiếc túi đỏ hoặc những chiếc túi xanh)

B. Neither…Nor

Neither … nor…: không… cũng không…/ Cả…và… đều không

Neither…nor sử dụng để chỉ khả năng không xảy ra hoặc không được chọn với 2 đối tượng/sự vật/sự việc được người nói nhắc tới (không cái này cũng không cái kia). Nói cách khác, Neither…nor hướng đến cả 2 cái nhắc đến đều không được người nói lựa chọn hoặc không thích cả 2.

 • Trong câu, Neither…nor thường mang nghĩa phủ định.
 • Cấu trúc Neither…nor:

Neither Nnor N+ V(chia theo N2)

Ex: Neither I nor my best friends didn’t go to school yesterday.

(Cả tôi và những người bạn thân của tôi đều đã không đi học ngày hôm qua)

+ Neither…nor thường đứng ở vị trí đầu câu.

Ex: Neither Boo nor Hype don’t know to use it.

(Cả Boo và Hype đều không biết cách sử dụng nó)

+ Neither…nor thường đứng vị trí giữa câu để nối 2 danh từ hoặc 2 đại từ.

Ex: I drink neither milk nor tea.

(Tôi không uống sữa cũng như không uống trà)

C. Phân biệt Either…or và Neither…nor

Either…or mang nghĩa khẳng định. Còn Neither…nor mang nghĩa phủ định.

Ex: a. Either I or Wind likes this cat.

(Hoặc tôi hoặc Wind thích chú mèo kia)

b. Neither I nor Wind likes this cat.

(Cả tôi và Wind đều không thích chú mèo kia)

D. Cấu trúc Neither/Either trong câu đảo ngữ

+ V­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khằng định) + S2.

Ex: Kim didn’t go to work. Neither did his sister.

(Kim đã không phải đi làm. Chị gái anh ấy cũng không).

S+ V(phủ định)  …. S+ Trợ động từ(phủ định) , either.

Ex: Uyen didn’t go to his birthday party. Her friend didn’t, either.

(Uyên đã không đến được bữa tiệc của anh ấy. Bạn cô ấy cũng vậy).

E. Một số lưu ý khi sử dụng Either…or và Neither…nor

 1. Khi chia động từ với Either…or và Neither…nor thì động từ được chia theo chủ ngữ thứ 2 (S2).

Ex: Either Jun or his children like playing football.

=> Động từ “like” được chia theo chủ ngữ thứ 2 số nhiều là “his children”

Neither my cat nor my dog is black.

=> Động từ tobe “is” được chia theo chủ ngữ thứ 2 số ít là “my dog”

 1. Khi dùng Neither…nor thì có nghĩa câu đó đã mang nghĩa phủ định nên không cần thêm “not”. Bạn có thể dùng cấu trúc sau:

Neither…nor = Not either…or

Ex: Minh likes neither yellow hat nor red one. Finally, he likes this.

(Minh không thích cả hai chiếc mũ màu vàng và màu đỏ. Cuối cùng, anh ấy thích cái này)

Minh doesn’t like either yellow hat or red one. Finally, he likes this.

(Minh không thích hoặc chiếc mũ màu vàng hoặc màu đỏ. Cuối cùng, anh ấy thích cái này)

Xem thêm: Cấu trúc Unless (If not): Cách dùng & những lưu ý khi sử dụng

Bài tập vận dụng

 1. In this game, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 2. _______ Tuan _______ Tu will help you with your homework. They are both busy at the moment.
 3. This is my offer. You _______ take it _______ leave it.
 4. When I go to the restaurant, I eat _______ meat _______ roast chicken. These are my favorite meals.
 5. His mother believed _______ his son _______ his friend. She thought that both were lying.
 6. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my problems all alone.
 7. _______ Hoa _______ Hue will write the report. Just ask one of them.
 8. _______ you return the money you had stolen _______ I’ll call the police.
 9. My mum can _______ read _______ write. She is illiterate.
 10. You can use _______ this computer _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp Án

 1. Either …or
 2. Neither … nor
 3. Either … or
 4. Either … or
 5. Neither … nor
 6. Neither … nor
 7. Either … or
 8. Either … or
 9. Neither … nor
 10. Neither … nor

Trên đây là toàn bộ kiến thức về Either…or và Neither…nor. Thật dễ dàng dể nắm bắt và vận dụng đúng không nào! Hy vọng bài viết thực sự hữu ích dành cho bạn để nâng cao hơn về vốn ngữ pháp Tiếng Anh.

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *