nghĩa của từ Count on là gì?

Ý nghĩa của Count on là:

 • Phụ thuộc vào, dựa vào, tin cậy vào

Ví dụ minh họa cụm động từ Count on:

 You can COUNT ON them; if they have promised to do something, they‘ll do it.

Bạn có thể tin cậy vào họ; nếu họ đã hứa làm gì, họ sẽ làm điều đó.

Nghĩa từ Count on

Ý nghĩa của Count on là:

 • Mong đợi điều gì xảy ra và xây dựng kế hoạch dựa vào nó

Ví dụ minh họa cụm động từ Count on:

 I was COUNTING ON the payment arriving last week and was really angry when it didn‘t arrive as I didn’t have enough money to pay for everything.

Tôđã mong đợi khon thanh toáđến vào tun trước và tht s tc gin khi nó đã không ti làm tôi không có đủ tiđể chi tr cho mi thứ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count on trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:

 • Cụm động từ Count against
 • Cụm động từ Count among
 • Cụm động từ Count down
 • Cụm động từ Count for
 • Cụm động từ Count in
 • Cụm động từ Count off
 • Cụm động từ Count on
 • Cụm động từ Count out
 • Cụm động từ Count towards
 • Cụm động từ Count up
 • Cụm động từ Count upon

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *